SQL 连接(JOIN)

SQL JOIN #

SQL JOIN 子句用于把来自两个或多个表的行结合起来,基于这些表之间的共同字段。

最常见的 JOIN 类型:SQL INNER JOIN(简单的 JOIN)。 SQL INNER JOIN 从多个表中返回满足 JOIN 条件的所有行。

“SQL Join”

JOIN演示 #

sqlite> select domains.id,domains.domainname,logs.google,logs.baidu from domains inner join logs on domains.id=logs.id;
ID DomainName    google baidu
-- ---------------- ------ -----
1  aisoc.cn     1003  2075
2  ado.ink      1770  1660
3  nrdoc.com     1496  2621
4  getos.org     1864  2745
5  litiaotiao.cn   1574  2295
6  dotbbq.com    2927  2448
7  lyq.wiki     2543  395
8  les.moe      1166  350
9  regex.in     945   2217
10 wmts.top     2010  1746
11 sharpbang.cn   714   2690
12 blbl.dev     919   1324
13 raspi.in     1532  2424
14 pornie.in     2552  2840
15 aosp.me      1724  2267
16 bailuyuan.org   775   1534
17 linuxuc.com    2483  1155
18 ustv.xyz     1616  390
19 unixetc.com    1467  348
20 ciux.org     1394  944
21 avlist.top    2042  932
22 suopo.net     1531  2344
23 vbar.xyz     1975  2530
24 ltecn.com     2466  2628
25 pornie.top    2561  2076
26 sjcs.top     710   2094
27 imagemagick.top  2980  1627
28 oppa.top     1187  938
29 kodis.top     1638  2001
30 vpshz.top     999   1087
31 smdm.top     2701  2843
32 commandline.top  2123  2939
33 wxtx.top     2420  188
34 kjzx.top     1468  1043
35 aido.cc      1014  906
36 ustv.top     2167  1985
37 colorhexcode.top 2246  849
38 rgbs.top     2872  1685
39 autohotkey.top  1330  2495
40 opensuse.top   774   2436
41 qgis.top     2564  912
42 hugotheme.top   749   2977
43 zjq.xyz      2880  137
44 alair.cn     1698  2486
45 ymqd.net     2501  1089
46 nasplus.cn    2662  1891
47 manjushri.cn   546   2675
48 pushto.cn     2231  2769
49 gfwlist.cn    2812  1358
50 byhzg.cn     2196  1559
51 guwendaquan.cn  2234  2770
52 mua.wiki     2147  2425
sqlite>

不同的 SQL JOIN #

在我们继续讲解实例之前,我们先列出您可以使用的不同的 SQL JOIN 类型:

 • INNER JOIN:如果表中有至少一个匹配,则返回行
 • LEFT JOIN:即使右表中没有匹配,也从左表返回所有的行
 • RIGHT JOIN:即使左表中没有匹配,也从右表返回所有的行
 • FULL JOIN:只要其中一个表中存在匹配,则返回行